Rekrutacja 2018/2019


Kryteria i harmonogram naboru do przedszkoli 

na rok szkolny 2018/2019


 

Drodzy Rodzice

 

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLI 

PROWADZONA PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

będzie odbywać się drogą elektroniczną.

od 26.02.2018 r. od godziny 8.00


Rodzice zainteresowani zgłoszeniem dziecka do naszej placówki logują się na stronie:

 

www.oswiatawradomiu.pl

 

Rodzice logują dziecko w zakładce NABORY- przedszkola.

 

Wypełniony, wydrukowany formularz zgłoszeniowy należy osobiście dostarczyć do 

PRZEDSZKOLA PIERWSZEGO WYBORU

w nieprzekraczalnym terminie do 12.03.2018 r. do godziny 12.00.

 


 

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, rozpocznie się w kwietniu br.

W rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w latach: 2012, 2013, 2014 i 2015.

 

Informacje ogólne:

 

1.    Prowadzenie przedszkoli i oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych jest zadaniem własnym Gminy, dlatego oferta związana z edukacją, wychowaniem i opieką w publicznych przedszkolach adresowana jest 
do mieszkańców miasta Radomia.

 

2.    Godziny pracy samorządowych przedszkoli dostosowane są do potrzeb środowiska lokalnego i możliwości organizacyjnych placówki oświatowej i mogą ulegać zmianie przy zachowaniu zasady, że placówka ma wspomagać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci.

Do przedszkoli oraz oddziałów  wychowania przedszkolnego zlokalizowanych w szkołach podstawowych dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce, tj. od 3 do 6 roku życia. W latach kolejnych rodzice składają  deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej. W przypadku ubiegania się o miejsce w innym przedszkolu niż to, do którego  uczęszcza wychowanek, dziecko bierze udział w naborze elektronicznym.

 

4.    Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 r.) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym 
w przedszkolu/szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

5.    Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w przedszkolu/szkole podstawowej.

 

6.    Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych wskazanych we wniosku o przyjęcie, Prezydent Miasta Radomia wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, do którego dziecko zostanie przyjęte.

 

7.    Wzorem lat ubiegłych rekrutacja będzie odbywała się przy wsparciu systemu elektronicznego z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich przedszkoli publicznych i oddziałów zlokalizowanych w szkołach podstawowych. Wnioski złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).

Adres strony dla rodziców: www.oswiatawradomiu.pl – zakładka: 

Nabór do przedszkoli.

 

Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie przedszkoli/szkół podstawowych. Ich listę układają według swoich preferencji. Przedszkole/szkoła podstawowa umieszczone na liście na najwyższej pozycji jest przedszkolem/szkołą podstawową tzw. „pierwszego wyboru”.

 

8.    Ewidencja wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzona jest w podziale na grupy wiekowe trzy-,cztero-, pięcio- i sześciolatków, wskazane przez dyrektorów w ofertach przedszkoli oraz szkół podstawowych.

 

9.    Do przedszkola, w uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc   w placówce, mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku (rocznik 2016) oraz dzieci spoza Radomia. Rodzice tych dzieci mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej.

 

W przypadku, gdy w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych pozostaną, po przeprowadzeniu I etapu rekrutacji, wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

 

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wywieszane są w placówkach uczestniczących w rekrutacji. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedno przedszkole/jedną szkołę podstawową, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej jako „przedszkole/szkoła podstawowa pierwszego wyboru”.

 

Ważne pojęcia:

 

„Przedszkole pierwszego wyboru” – przedszkole/szkoła podstawowa, do którego rodzice chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” – formularz podania do wypełnienia przez rodziców przy zapisywaniu dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej.

„Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” – dokument wydany przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne (dotyczy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych).


Rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy

 

Rodzice, zapisując dziecko do przedszkola/oddziału wychowania przedszkolnego zlokalizowanego w szkole podstawowej po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola”.

 

 

„Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola” można:

1.     wypełnić w wersji elektronicznej dostępnej na Portalu dla Rodziców, wydrukować wraz z oświadczeniami dotyczącymi zaznaczonych w formularzu kryteriów, podpisać i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;

2.     otrzymać wersję papierową wniosku oraz stosownych oświadczeń 
w przedszkolu/szkole podstawowej, wypełnić, podpisać i złożyć 
w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;

3.     wydrukować wniosek oraz stosowne oświadczenia z Portalu dla Rodziców, wypełnić odręcznie i złożyć w „przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru”;

 

Wypełniając „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej” należy wskazać przedszkole/szkołę podstawową, do którego chcecie Państwo zapisać dziecko jako „przedszkole/szkołę podstawową pierwszego wyboru”. Można dodatkowo wpisać dwie inne placówki, które będą brane pod uwagę w przypadku, gdyby dziecko 
nie zostało przyjęte do „przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru”.

Informacja o wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych usytuowanych 
w innych budynkach oraz oddziałach przedszkolnych „pięciogodzinnych” zlokalizowanych w szkołach podstawowych znajduje się w ofercie każdej placówki.

 

Po opublikowaniu list dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego w wyniku elektronicznej rekrutacji. W tym celu należy udać się do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej i podpisać potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej, 

do którego zostało zakwalifikowane. 

Niedopełnienie tego obowiązku przez rodziców/prawnych opiekunów w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/szkole podstawowej.

 

Rodzice dziecka, które zostało zakwalifikowane do innego przedszkola/szkoły podstawowej niż „przedszkole/szkoła podstawowa pierwszego wyboru”, jeżeli będą akceptować zarezerwowane miejsce, zobowiązani są odebrać „Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola/szkoły podstawowej” (wersję papierową) z  „przedszkola/szkoły podstawowej pierwszego wyboru” i złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej wskazanej przez system.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

Po zakończeniu I etapu naboru będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca 
do placówek, które posiadają wolne miejsca.

Na stronie internetowej www.oswiatawradomiu.pl - zakładka: 

Nabór do przedszkoli publikowane będą na bieżąco informacje dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych, z uwzględnieniem podziału na grupy wiekowe.

 

Rekrutacja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie biorą udziału 
w rekrutacji elektronicznej do przedszkoli.

Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego lub oddziału specjalnego jest złożenie w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, 
ul. Żeromskiego 53:

  • wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzącego tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania w sekretariacie ww. Wydziału - pokój 268);
  • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną;
  • decyzji o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego - tylko w przypadku dzieci, które w roku rekrutacji ukończyły 7 lat (rok urodzenia 2011 r.) i od 1 września 2018 r. powinny rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej. Decyzję o odroczeniu wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko jest zameldowane.

Rekrutacja dzieci zmieniających przedszkole

 

Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola/szkoły podstawowej niż placówka, do której dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane 
do przedszkola/szkoły podstawowej po raz pierwszy. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do innej placówki, miejsce w dotychczasowym przedszkolu/szkole podstawowej nie jest dla niego zarezerwowane.

 

Tryb odwołania od wyników rekrutacji

 

    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola.

       Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata podaje przyczyny odmowy przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

  Rodzice kandydata w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia mogą złożyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola.

       Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od daty jego złożenia 
i powiadamia rodziców kandydata o rozstrzygnięciu.

       Rodzice kandydata mogą złożyć skargę na decyzję dyrektora do sądu administracyjnego.

 

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 obowiązują kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 59), tzw. kryteria ustawowe, oraz    kryteria określone w uchwale Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r. 

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2017 r. poz. 3139), 

tzw. kryteria lokalne.

 

·       W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), 

a następnie kryteria samorządowe (drugi etap).

·       Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.

  • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do formularza określone 
    w uchwale dokumenty.
  • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/szkole podstawowej rozpatrując wniosek, 
    nie uwzględnia danego kryterium.

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

Kryteria ustawowe 

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe kryteria ustawowe mają jednakową wartość.

Na potrzeby rekrutacji elektronicznej każdemu 
z tych kryteriów nadano wartość 65 pkt.

2.

Niepełnosprawność kandydata

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6.

Samotne wychowywanie kandydata 
w rodzinie

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria samorządowe -

brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

1.

Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą - kryterium stosuje się również do rodzica/ prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

32 pkt

2.

Dziecko, którego rodzic/prawny opiekun albo rodzice/prawni opiekunowie mieszkają w Radomiu 
i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych 
w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia.

16 pkt

3.

Zadeklarowanie przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tzn. w czasie wykraczającym poza 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

8 pkt

4.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

4 pkt

5.

Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.

2 pkt

6.

Dziecko zamieszkałe najbliżej wybranego przedszkola, położonego najdogodniej dla rodziców/prawnych opiekunów (z wybranych placówek można wskazać tylko jedną).

1 pkt

 

Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy - Prawo oświatowe)

Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie 
co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy - Prawo oświatowe).

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do formularza:  


I.           Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe)

 

1)    Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 

2)    Oświadczenie o posiadaniu przez kandydata orzeczenia wydanego ze względu na jego niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności.

 

3)    Oświadczenie o posiadaniu orzeczenia jednego lub obydwojga rodziców kandydata, wydanego ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).

 

4)    Oświadczenie o posiadaniu przez rodzeństwo kandydata orzeczenia wydanego 
ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności.

 

5)    Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie.

 

6)    Oświadczenie o objęciu dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

W przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości złożonych oświadczeń przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać do wglądu dokumentów w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

II.           Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała Nr 460/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r.)

 

1)    Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zatrudnieniu/ wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nauce w trybie dziennym bądź prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

2)    Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie Radomia.

 

3)    Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o planowanym pobycie dziecka 
w przedszkolu.

 

4)    Uprawnienie do skorzystania przez rodziców/prawnych opiekunów z kryterium

  w § 1 pkt 4 i 5, tj.

„ 4. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wskazanego na pierwszej pozycji 

we wniosku o przyjęcie.

 5. Dziecko, którego rodzeństwo kandyduje do tego samego przedszkola.”

potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

 

5)    Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o miejscu zamieszkania w pobliżu placówki „pierwszego wyboru” lub położonej najdogodniej 

dla rodziców/prawnych opiekunów.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 


Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

i oddziałów  przedszkolnych w szkołach podstawowych

w roku szkolnym 2018/2019

 

Data

Etap rekrutacji

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych

24 lutego

godz. 8.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

26 lutego

godz. 8.00

12 marca

godz. 12.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola i złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

16 marca

godz. 10.00

23 marca

do godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, 
do której dziecko zostało zakwalifikowane.

26 marca

godz. 10.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 26 marca

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem 
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

23 kwietnia

godz. 8.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

23 kwietnia czerwca

godz. 8.00

30 kwietnia

godz. 12.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz   dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

8 maja

godz. 10.00

16 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, 
do której dziecko zostało zakwalifikowane.

17 maja

godz. 10.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych 
i nieprzyjętych.

od 17 maja

Procedura odwoławcza.

od 17 maja do 31 sierpnia

Rekrutacja na wolne miejsca do przedszkoli/ oddziałów przygotowania przedszkolnego 
w szkołach  podstawowych po II turze.

 

 

Publiczne Przedszkole nr 14, ul. Jana Pawla II 3, 26-600 Radom, tel. 48 366 24 43