Opłaty


UCHWAŁA NR 583/2013

RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 26 sierpnia 2013 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r.

w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat

za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem

prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 5c pkt 1, art. 14 ust. 5 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r.Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:


§ 1. W Uchwale Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się, iż opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, wynosi 1,00 zł.”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wiceprezydentowi Miasta Radomia odpowiedzialnemu za sprawy oświaty oraz dyrektorom przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu

                                                                                                                            Dariusz WójcikOpłata za dzienne wyżywienie wynosi 7,00 złNUMERY INDYWIDUALNYCH KONT DO PRZELEWÓW BANKOWYCH

 

Informujemy, że przedszkole otrzymało właśnie indywidualne numery kont bankowych 

dla rodziców naszych wychowanków. 

Dzięki temu, od marca uregulowanie płatności za przedszkole będzie możliwe na dwa sposoby: 

-gotówką w kasie przedszkola, w godzinach podanych w ogłoszeniu (tak jak dotychczas) 

-przelewem na konta, które zostaną Państwu udostępnione, w terminie do 10-ego każdego miesiąca, 

do godziny 18:00.
TERMINY ODPŁATNOŚCI ZA PRZEDSZKOLE 


CZERWIEC 2018 Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu- 21 dni x 1,00 zł x 6 = 126,00 zł Opłata za żywienie- 21 dni x 7 zł = 147,00 zł RAZEM: 273,00 zł Płatności regulowane są gotówką w kasie przedszkola w dniach: 6.06.2018- Środa 7:30 – 16:00 7.06.2018 Czwartek 7:30 – 16:00 8.06.2018 Piątek 7:30 – 16:00 11.05.2018- Poniedziałek 7:30 – 16:00 Lub na rachunek bankowy w terminie do 11.06.2018 Prosimy o płatność w terminie. Przedszkole zobowiązane jest do naliczenia odsetek urzędowych za nieterminowe spłaty.

Publiczne Przedszkole nr 14, ul. Jana Pawla II 3, 26-600 Radom, tel. 48 366 24 43