Ramowy Rozkład DniaRamowy Rozkład Dnia

w Przedszkolu Publicznym nr 14 w Radomiu


Przedszkole czynne jest w godzinach 600 - 1700

Podstawę programową realizujemy w godzinach 800 - 1300


Godziny realizacji

Realizowane treści

600 - 800

·   zabawy kierowane, czynności opiekuńcze i wychowawcze

·   zabawy swobodne w wybranych kącikach zainteresowań

·   ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem

·   przygotowanie do śniadania

800 - 1300

 

 

 

 

Realizacja zadań

wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

nie mniej niż 1h

·   swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela

nie mniej niż:

·   1 h – dzieci starsze

·   1 h  15 min. – dzieci młodsze

·   zabawy na powietrzu

·   gry i zabawy ruchowe

·   zajęcia sportowe

·   obserwacje przyrodnicze

·   wycieczki, spacery

·   prace społecznie użyteczne

nie więcej niż 1 h

·   zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu dydaktyczno-wychowawczego (nauka podczas zabawy i przez zabawę)

·   eksperymenty, zajęcia badawcze

·   nauka wierszy i piosenek

·   tańce, inscenizacje, improwizacje muzyczno-ruchowe

·   uroczystości okolicznościowe w przedszkolu

·   praca indywidualna z dziećmi, utrwalanie i poszerzanie zdobytych wiadomości

·   zabawy i ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów

nie mniej niż 2 h

·   czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne

·   zajęcia relaksacyjne i inne

·    profilaktyka stomatologiczna i zabiegi higieniczne

·   prace porządkowe i organizacyjne w sali

 

1300- 1700

·   różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne

·   przygotowanie dzieci do udziału w konkursach, uroczystościach artystycznych i okolicznościowych

·   praca o charakterze wyrównawczym, aktywizującym oraz obserwacyjnym

·   tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych

·   zabawy swobodne według inwencji własnej

·   gry i zabawy wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny, twórcze, tematyczne oraz stymulujące rozwój mowy prowadzone na świeżym powietrzu oraz w sali przedszkolnej

·   gimnastyka ogólnorozwojowa z twórczymi metodami aktywności ruchowej i tańca

·   zajęcia programowe realizowane w ramach programów wykraczających poza podstawę programową

 

Stałe czynności w ciągu pobytu dzieci w przedszkolu

 

800 - 820

śniadanie

1130 - 1200

obiad

1330 - 1400

podwieczorek

 


Publiczne Przedszkole nr 14, ul. Jana Pawla II 3, 26-600 Radom, tel. 48 366 24 43