Oferta edukacyjna

W naszym przedszkolu nauczyciele prowadzą pracę wychowawczo- opiekuńczo-kształcącą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego: 
 • „Nasze przedszkole”, 
 • „Adaptacja dziecka 3- letniego”,  
 • ''Poznaję samego siebie” - rozwijanie emocji u dziecka w wieku przedszkolnym, 
 • "Gimnastyka małego smyka"
 • "W świecie eksperymentów"
 • "Matematyka dla smyka"

Nasza placówka jednocześnie umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim wychowankom, jak również sprzyja akceptacji każdego dziecka, Jest ona ukierunkowana na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. Daje możliwość kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: piękna, dobra  i prawdy.
W naszym przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, która stosuje nowoczesne, innowacyjne metody  oraz formy pracy z dziećmi. W codziennej pracy nauczyciele wykorzystują niekonwencjonalne pomoce zarówno do nauki jak i zabawy. Otaczamy dzieci opieką logopedyczną i psychologiczną poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Radomiu przy ulicy Kolejowej.
 
                       Organizacja pracy przedszkola
 
Wszelkie zajęcia oraz zabawy dla wychowanków we wszystkich grupach przedszkolnych odbywają się w wyznaczonych terenach z wykorzystaniem sprzętu odpowiednio dostosowanego do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dzieci. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci zarówno podczas pobytu dziecka w przedszkolu jak również poza terenem placówki.

Wszelkie regulaminy i procedury obowiązujące w przedszkolu dostępne są u dyrektora przedszkola.

Rodzice/opiekunowie prawni przyprowadzają dziecko do przedszkola w godzinach 6.00-8.00,
a ewentualne spóźnienia zgłaszają telefonicznie. Rodzice odbierają dziecko do godziny 17.00.

Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inne osoby dorosłe, zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer dowodu osobistego oraz stopień pokrewieństwa. Każde upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica/ opiekuna prawnego.
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i na żądanie nauczycielki lub pomocy nauczyciela okazać go. Upoważnienie do odbioru dziecka jest ważne cały rok i w każdej chwili może być zmienione bądź odwołane.
Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko, będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, niezwłocznie winien być poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do uaktualniania danych adresowych numerów telefonów kontaktowych swoich oraz osób upoważnionych.

Do przedszkola przychodzą tylko zdrowe dzieci; dzieci mocno zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola. Ubiór dziecka musi być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych, umożliwiający codzienny pobyt dziecka na powietrzu.


Zajęcia w naszej placówce uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. 
Prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców przedszkole oferuje następujące zajęcia
w roku szkolnym 2017/2018:


Akompaniament do zajęć umuzykalniających- prowadzący Pan Michał Retelewski
                               Taniec towarzyski - prowadząca Agnieszka
Religia - prowadząca Pani Ewa Janik

Dzieci mają możliwość uczestniczyć również w katechezie . Zajęcia prowadzone są w formie zabawy a przedszkolaki czerpią z nich ogromną radość.

 
Przedszkole umożliwia dzieciom prezentację osiągnięć poprzez udział w licznych uroczystościach i konkursach.


Ponadto nasza placówka współpracuje z:
 • Muzeum Wsi Radomskiej
 • MDK 'Borki'
 • MDK 'Daszyńskiego'
 • Komenda Miejska Policji
 • Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Centrum Nauki i Zabawy 'Bajka'
 • Centrum Aktywności Lokalnej „Ustronie”
 • Przedszkola Publiczne
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
 • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9
 • Publiczna Szkoła Integracyjna
 • Szkolny Związek Sportowy
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Centrum reklamy nmedia www.nmedia.pl 


Publiczne Przedszkole nr 14, ul. Jana Pawla II 3, 26-600 Radom, tel. 48 366 24 43