Procedura korzystania z Systemu iPrzedszkole


PROCEDURA KORZYSTANIA Z SYSTEMUiPrzedszkole

PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI

W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 14


§ 1

Postanowienia wstępne


1. SystemiPrzedszkolezapewnia identyfikację dziecka i automatyczne rejestrowanie jego czasu pobytu w przedszkolu przy wykorzystaniu indywidualnych kart zbliżeniowych.

2. System nalicza opłaty za godziny pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z aktualną UchwałąNr 583/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany UchwałyNr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.

3. Rodzice/prawni opiekunowie otrzymają w przedszkolu informacje niezbędne do logowania się w Zintegrowanym systemie zarządzania oświatą poprzez stronę:www.oswiatawradomiu.pl

4. PoprzezModuł dla rodzicasystemuiPrzedszkole rodzicom/ prawnym opiekunom zapewnia się wszczególności:

· bieżące monitorowanie należności, historii wpłat, zaległości lub nadpłat za pobyt i żywienie,

· możliwość wydruku przelewów lub skopiowanie danych do przelewu,

· bieżący dostęp do planowanych tygodniowych jadłospisów,

· dostęp do tablicy ogłoszeń z ważnymi informacjami zamieszczonymi przez przedszkole,

· możliwość komunikacji z pracownikami przedszkola, innymi rodzicami za pośrednictwem komunikatora,

· zgłaszanie nieobecności dziecka,

· wgląd do zarejestrowanych na czytniku kart godzin wejścia/wyjścia dziecka.

5. Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do rejestrowania wejścia/wyjścia dziecka za pomocąkarty zbliżeniowejna specjalnych czytnikach kart zbliżeniowych.


§ 2

Karta zbliżeniowa


Karta zbliżeniowa zwana dalejKartąprzeznaczona jest do rejestracji pobytu dziecka wprzedszkolu.

Rodzice/opiekunowie dziecka mogą za pośrednictwem przedszkola zakupić dodatkowe karty.

Za zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie karty odpowiada rodzic/prawny opiekun, który pokrywa koszty wydania nowej karty do obsługi rejestracji pobytu dziecka.

Fakt zgubienia/uszkodzenia karty należy niezwłocznie zgłosić dyrektorowi przedszkola.

Po ukończeniu edukacji przedszkolnej dane dziecka przenoszone są do archiwum, a karta jest dezaktywowana.

§ 3

Przyprowadzanie dzieci do przedszkola


1. Rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby przyprowadzające dziecko zobowiązani są bezpośrednio po wejściu do przedszkola do włożenia imiennej karty ich dziecka do czytnika (tabletu zamieszczonego w holu przedszkola/szkoły).

2. Odbicie karty uprawnia Rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby przyprowadzające dzieckodo oddania dziecka pod opiekę nauczyciela w sali.

3. W sporadycznych i szczególnie uzasadnionych okolicznościach, gdy osoba przyprowadzająca dziecko nie ma karty (np. utrata w wyniku kradzieży, sytuacja losowa – poważna choroba wrodzinie, wypadek, itp.) zwraca się do wychowawcy grupy o odnotowanie wsystemie dokładnej godziny przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Fakt ten należy odnotować i potwierdzić podpisem.


§ 4

Odbieranie dziecka z przedszkola


Rodzice/opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez rodziców osoby odbierające dziecko potwierdzają w systemie, że dziecko zostało odebrane, poprzez włożenie imiennej karty ich dziecka do czytnika tabletu zamieszczonego w holu przedszkola.

W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty danego dziecka przy wyjściu, czas jego pobytu naliczany będzie do czasu zamknięcia godzin przedszkola,tj. do godz. 1700.


§ 5

Moduł on-line dla rodziców


Rodzice mają możliwość korzystania z modułu dla rodziców w systemieiPrzedszkolena stronie:www.oswiatawradomiu.pl

2. Rodzice otrzymują w przedszkolu pisemną informację (nazwa użytkownika i hasło) niezbędną do logowania się w systemie. Dla bezpieczeństwa danych niezwłoczna jest zmiana hasła przez rodziców/opiekunów prawnych oraz sprawdzenie wiarygodności danych wpisanych przez przedszkole, ich uzupełnienie lub zmianę.

3. Aktywacja konta dokonywana jest przez rodziców/ opiekunów prawnych po pierwszym zalogowaniu i zatwierdzeniuRegulaminu aktywacji usługi dostępu do konta dla rodziców/opiekunów prawnych w aplikacji internetowej iPrzedszkole.


§ 6

Postanowienia końcowe


1. Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01 września 2014 r. do odwołania.

2. Niniejsza procedura jest dostępna na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej przedszkola.

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym przez nich do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

4. Zapoznanie się z niniejszą procedurą rodzice/opiekunowie prawni potwierdzają własnoręcznym podpisem na listach dostępnych przy odbiorze kart.

5. Informacji związanych z techniczną obsługa programu udziela rodzicom/opiekunom prawnym firmaWolters Kluwer Polska S.A. (kontakt:tel. 58732 16 00 , e-mail: iprzedszkole@progman.pl)

6. Informacji związanych z naliczaniem opłat za pobyt i żywienie dziecka udziela rodzicom/opiekunom prawnym kasjer.

7. Administratorem danych osobowych zawartych w systemieiPrzedszkolejest Przedszkole Publiczne Nr 14 w Radomiu


Radom, 01.09. 2014 r.

Publiczne Przedszkole nr 14, ul. Jana Pawla II 3, 26-600 Radom, tel. 48 366 24 43